PROVERENA SPOLECNOST
LIVE CHAT
Logo

Obchodní podmínky projektu „Certifikát Prověřená Společnost”

§ 1

Vymezení pojmů

Pojmy obsažené v těchto Obchodních podmínkách mají následující znění, pokud to výslovně nestanoví jinak:
 1. Provozovatel - Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. se sídlem v Rybniku, ul. Szczygłów 50, 44-200 Rybnik, zapsaná do Národního Rejstříku Podnikatelů u Okresního soudu v Gliwicach, X Ekonomické Oddělení KRS pod číslem KRS: 0000557075, DIČ: 6511718256, IČO: 361457843.
 2. Certifikát - Certifikát Prověřená Společnost.
 3. Účastník – podnikatelský subjekt – fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost vlastním jménem nebo právnická osoba, jejíž Koeficient názoru má pozitivní hodnotu a zároveň přijala nabídku zúčastnit se projektu.
 4. Obchodní podmínky – jsou obchodními podmínkami projektu „Certifikát Prověřená Společnost”.
 5. Projekt - jsou všechny faktické a právní činnosti spojené s udělováním Certifikátů.
 6. Etický kodex - soubor pravidel jednání, které se Účastník Projektu zavazuje dodržovat.
 7. Ověření - proces kontroly Účastníků pomocí Koeficientu názoru.
 8. Narušení - takové jednání Účastníka, které je v rozporu se zákonem, zásadami společného soužití nebo Obchodními podmínkami.

§ 2

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky stanovují pravidla a postup při realizaci Projektu „Certifikát Prověřená Společnost” a také platformy www.proverenaspolecnost.com .
 2. Projekt je organizovaný po celé Evropě a podléhá polské legislativě.
 3. Cílem udělování Certifikátu je propagace Účastníků Projektu prostřednictvím reklamních a marketingových aktivit Provozovatele.
 4. Účast na Projektu je čistě dobrovolná a připojit se k Projektu znamená seznámit se těmito Obchodními podmínkami i Etickým kodexem, přijmout je a následně dodržovat.
 5. Práva duševního vlastnictví Provozovatele uveřejněná na jeho webových stránkách, zejména pak texty, informace, materiály, obsah, grafiky nebo fotografie, jsou výlučným vlastnictvím Provozovatele a podléhají právní ochraně.
 6. Kopírování, odesílání, úpravy, zpracování, redistribuce výše uvedených materiálů je zakázáno, s výjimkou udělení výjimky ze strany Provozovatele.

§ 3

Udělení certifikátu

 1. Každý účastník podléhá prvotnímu ověření. Potom jsou textové názory kontrolovány a analyzovány na negativní názory zaměstnanci Imago! Polska Sp. zoo. Sp. K. Skóre nebo známky, které neobsahují žádný popis, se neberou v úvahu.
 2. Ověření je zcela bezplatné.
 3. Výsledek Ověření je konečný a nepodléhá žádnému odvolacímu řízení.
 4. Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů Účastníků zveřejněných na internetu a neodpovídá za názory, které nebyly během auditu dostupné nebo ke kterým neměl auditor z jiných důvodů přístup. Provozovatel také neodpovídá za komentáře, které byly zveřejněny po provedení průzkumu. Provozovatel rovněž neodpovídá za komentáře, které z jakéhokoli důvodu nebyly zpřístupněny, zveřejněny a které nebylo možné ověřit v průběhu výzkumu a po jeho ukončení.
 5. Proces Ověření neustále sleduje pracovní tým Provozovatele, který zajišťuje jeho spolehlivost a bezproblémovost.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na další neautomatizované Ověření Účastníků a na konečné rozhodnutí o možnosti Účastníka podílet se na Projektu.
 7. Proces Ověření je ukončen příslušným záznamem v počítačovém systému, kde je uloženo přesné datum a hodina.
 8. Pozitivní Ověření umožňuje Účastníkovi připojit se k Projektu.
 9. Účast na projektu je placená. Účastí v Projektu se rozumí umístění údajů a aktivace profilu Účastníka na internetové stránce www.proverenaspolecnost.com a zadání objednávky u Provozovatele marketingových materiálů. Zadáním objednávky ze strany Účastníka na marketingové materiály, znamená, že si Účastník přečetl tyto Obchodní podmínky a přijímá jejich ustanovení.
 10. Je povoleno účastnit se více než jedné edice projektu.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo vytvořit a zveřejnit závěrečnou zprávu o každém Účastníkovi.

§ 4

Povinnosti účastníků - etický kodex

 1. Účastník je povinen podnikat etickým způsobem.
 2. Účastník je povinen v rámci podnikání dodržovat ustanovení obecně platných právních předpisů.
 3. Účastník je povinen používat logo Prověřená společnost způsobem, který je v souladu s jeho určením a ustanoveními Obchodních podmínek.
 4. Účastník je povinen jednat eticky vůči svým dodavatelům, obchodním partnerům a zaměstnancům.
 5. Účastník se zavazuje, že bude dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže.
 6. Účastník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích důvěrné povahy týkajících se jeho společnosti a partnerů, se kterými spolupracuje.
 7. Účastník se zavazuje, že bude pečovat o lokální ekonomické prostředí, tak aby mohla celá společnost těžit ze sdílených zdrojů a příležitostí.
 8. Účastník se zavazuje, že nebude využívat dominantního postavení k nepříznivému ovlivňování trhu.
 9. Účastník se zavazuje k péči o životní prostředí prostřednictvím proekologických činností.
 10. Účastník se zavazuje k respektování důstojnosti každého člověka a k nediskriminaci skupin a jednotlivců.
 11. Účastník se zavazuje, že bude dbát o image Projektu, jehož spolek podnikatelů oceňuje nejvyšší etické a obchodní standardy.

§ 5

Účast na Projektu

 1. Účastník s aktivním profilem na webu www.proverenaspolecnost.com má právo mít logo Prověřená společnost na dobu neurčitou způsobem, který je v souladu s jeho určením (reklama, marketing). Účastník může rovněž používat další marketingové materiály, které mu poskytne Provozovatel (papírová verze Certifikátu, samolepky - tabulky, medaile a další propagační materiály v závislosti na edici Projektu).
 2. Ověření, zda má Účastník aktivní profil, spočívá ve vyhledání údajů Účastníka na webových stránkách Provozovatele přiřazených k dané edici Projektu. Nedostatek údajů o Účastníkovi na webových stránkách Provozovatele znamená automatickou neúčast Účastníka na Projektu nebo jeho odstranění z Projektu.
 3. Certifikát se vydává po Ověření účastníka Koeficientem názoru. Certifikát obsahuje přesné datum a hodinu ukončení Ověření a ukazuje aktuální stav Ověření. Certifikát potvrzuje, že Koeficient názoru nezjistil v momentu jeho vystavení negativní názory o Účastníkovi Projektu.
 4. Držení a používání Certifikátu ze strany Účastníka není důvodem pro převod odpovědnosti za jednání Účastníka Projektu na Provozovatele. Účast na projektu má pouze marketingový a reklamní charakter a nemůže být základem nároků směřovaných vůči Provozovateli za akce z vlastní iniciativy Účastníka Projektu v rámci jeho podnikatelské činnosti. Účastník nese výhradní odpovědnost za své činy a zbavuje Provozovatele v tomto ohledu veškeré odpovědnosti.
 5. Účastník Projektu obdrží od Provozovatele přihlašovací údaje ke svému profilu na webových stránkách www.proverenaspolecnost.com - tyto údaje budou zaslány Účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou při registraci nebo budou uvedeny na faktuře s DPH. Vytvořením objednávky se současně potvrzuje, že prohlášení o shodě zadaných údajů Účastníka se shoduje se skutečností.
 6. Účastník Projektu souhlasí se zveřejněním údajů o své společnosti na webových stránkách Projektu, které jsou k dispozici v registrech veřejné správy a evidencích.

§ 6

Odstranění Účastníka z projektu

 1. V případě porušení Obchodních podmínek, včetně Etického kodexu, má Provozovatel právo odstranit veškeré údaje o Účastníkovi z webových stránek www.proverenaspolecnost.com . Odstranění údajů Účastníka z výše popsaných důvodů, bude mít za následek nemožnost požádat o účast v dalších edicích Projektu.
 2. Každý má právo nahlásit Porušení prostřednictvím příslušného formuláře dostupného na stránkách Provozovatele. Ověření Porušení probíhá prostřednictvím Provozovatele provádějícího individuální vyšetřovacího řízení. Pokud Provozovatel v důsledku vyšetřujícího řízení zjistí Porušení, má právo odstranit veškeré údaje Účastníka z Projektu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo pravidelně Ověřovat Účastníky Projektu. V případě manuální nebo automatické kontroly a následném stvrzení, že došlo k Porušení bude mít Provozovatel právo odstranit údaje Účastníka z Projektu.
 4. Poplatek, který Účastník zaplatí za marketingové materiály, nebude vrácen, pokud byl Účastník z Projektu odstraněn v důsledku událostí popsaných v tomto paragrafu v bodech č.1 až 3.

§ 7

Proces objednání

 1. Po pozitivně ukončeném procesu Ověření Účastníka má Účastník možnost si marketingový balíček objednat telefonicky.
 2. V případě telefonické objednávky obdrží Účastník od kurýra zásilku na dobírku nebo v případě online platby obdrží Účastník marketingový balíček normálně bez dobírky.
 3. Provozovatel má možnost poskytovat různé způsoby platby a tyto formy kdykoliv a jakkoliv měnit.
 4. Marketingový balíček bude Účastníkovi zaslán do 5 pracovních dnů od momentu vytvoření objednávky (v případě platby na dobírku). V případě elektronické platby, bude marketingový balíček zaslán Účastníkovi do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet Provozovatele.

§ 8

Reklamace

 1. Reklamaci je nutné nahlásit Provozovateli prostřednictvím e-mailové adresy cvnk@cvnk.cz .
 2. Reklamace budou řešeny do 5 pracovních dnů od data jejich nahlášení.
 3. Postup reklamačního řízení se řídi předpisy uvedenými v čl. 556 a následně polským občanským zákoníkem.
 4. Pokud marketingový balíček odeslaný Účastníkovi jeví známky výrobní vady, potom má právo na nový marketingový balíček, který mu bude zaslaný do 5 pracovních dnů od posouzení reklamace.
 5. V případě, že marketingový balíček bude poškozen kurýrem nebo během přepravy, má Účastník právo na nový marketingový balíček, který mu bude zaslaný do 5 pracovních dnů, a to bez nutnosti podání reklamace.

§ 9

Vrácení produktu a odstoupení od smlouvy

 1. Účastník má právo odstoupit od smlouvy ihned po obdržení marketingového balíčku, nejpozději však do 7 dnů od obdržení balíčku. V případě odstoupení od smlouvy je Účastník povinen předložit písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy v elektronické formě na adresu cvnk@cvnk.cz a do 7 dnů od převzetí zásilky vrátit neporušený marketingový balíček na adresu Provozovatele.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout dané odstoupení od smlouvy v případě nedodržení lhůty uvedené v bodě č.1 a z jiných zásadních příčin i když bude dodržen daný termín - každé odstoupení od smlouvy bude posouzeno individuálně.
 3. Výše uvedené odstavce se nevztahují na fyzické osoby vykonávající samostatnou ekonomickou činnost po 1. lednu 2020. Na tyto osoby se vztahují ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o ochraně spotřebitele.

§ 10

Zpracování osobních údajů a GDPR

 1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, Provozovatel Projektu informuje, že správcem osobních údajů je společnost Imago! Polska sp. z o.o. se sídlem v Rybniku, (44-200), ul. Szczygłów 50. Fyzická osoba, jejíž údaje jsou shromažďovány, může kontaktovat správce osobních údajů buď:
  1. písemnou formou na adresu ul. Szczygłów 50, Rybnik 44-200 ;
  2. prostřednictvím e-mailové adresy cvnk@cvnk.cz ;
 2. Správce osobních údajů ustanovil Inspektora Ochrany Údajů (IOU), kterého lze kontaktovat ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a uplatňování práv souvisejících se zpracováním údajů. Osoba, které se tyto údaje týkají může kontaktovat IOD následujícím způsobem:
  1. písemnou formou na adresu ul. Szczygłów 50, Rybnik 44-200 ;
  2. prostřednictvím e-mailové adresy cvnk@cvnk.cz ;
 3. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. při přijetí opatření před uzavřením smlouvy - příprava nabídky, předložení nabídky pro získání certifikátu, účast na Projektu, uzavření smlouvy o získání certifikátu, plnění smlouvy o získání certifikátu, provádění činností souvisejících s vyřizováním projektu, zasílání marketingových balíčků, zveřejňování údajů na webových stránkách správce, vytváření prohlášení zaměřené na propagaci služeb a reklamy účastníků projektu, podávání reklamace v rámci získání certifikátu, vymáhání pohledávek, bezprostřední marketing vlastního produktu a služeb správce - v případě použití bezprostředního marketingu vlastních produktů a služeb nebude používáno profilování;
  2. při boji proti nekalé soutěži;
  3. při posuzování reklamace a odvolání služeb poskytovaných správcem, jakož i požadavků a dotazů adresovaných správci;
  4. analytické a statistické;
 4. Příjemcem osobních údajů mohou být také subjekty poskytující služby ICT, subjekty spolupracující se správcem, subdodavatelé správce, subjekty poskytující poštovní, kurýrní, právní i účetní služby a také pojišťovací a bankovní služby.
 5. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
 6. Právní základ pro zpracování osobních údajů:
  1. zpracování osobních údajů podnikatelských subjektů vyplývá z právních předpisů, podle zákona ze dne 25. února 2016 o opakovaném použití informací veřejného sektoru a obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 ;
  2. cílem zpracování osobních údajů je informovat ostatní účastníky obchodních transakcí o prováděné přes Účastníky obchodní činnosti, tak aby byl pro všechny zajištěn přístup ke spolehlivým, důvěryhodným a transparentním informacím, a to při splnění požadavků uložených zákonem o používání veřejných informací;
  3. zpracovávané osobní údaje nacházejí svůj zdroj ve veřejných informačních službách jako je např. Centrální evidence hospodářské činnosti, která je pod dohledem ministra pro Místní rozvoj a Národní soudní rejstřík vedený Ministrem spravedlnosti;
  4. zpracování osobních údajů je nezbytné k posouzení podnikatele, a to pro účely účasti v Projektu, uzavření smlouvy pro získání certifikátu;
  5. zpracování osobních údajů nevyžaduje samostatný souhlas, protože údaje jsou veřejné, publikované ve veřejných databázích i registrech. Toto zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů, jakým je například přímý marketing vlastních produktů a služeb správce, vymáhání pohledávek podle uzavřené smlouvy o certifikátu a také na základě analytických a statistických údajů;
  6. plnění zákonných povinností správce osobních údajů podle polského, evropského a mezinárodního práva;
  7. souhlas v případě jeho dobrovolného vyjádření;
 7. Osoby, jejichž osobní údaje zpracovává správce, mají proto následující práva:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům;
  2. právo požadovat nápravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a to v rozsahu, v jakém jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu;
  3. právo na přenos osobních údajů, to znamená jejich obdržení od správce osobních údajů v běžně používaném formátu a jejich zaslání jinému správci;
  4. právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  5. právo svůj souhlas kdykoli odvolat - aniž by to mělo vliv na zákonnost kroků učiněných před jeho odvoláním;
  6. v případě automatizovaného rozhodování právo napadnout toto rozhodnutí, požadovat o lidský zásah za účelem získání individuálního rozhodnutí;
 8. Uplatnění výše uvedených práv bude uplatněno prostřednictvím správce osobních údajů nebo inspektora osobních údajů IOU.
 9. V případě uzavření smlouvy se správcem budou osobní údaje uchovávány až do doby trvání projektu, trvání smlouvy, promlčení pohledávek plynoucí ze smlouvy nebo do ukončení platné povinnosti uchovávat údaje, vyplývající z právních ustanovení, zejména pak daňového práva. Je-li udělen příslušný souhlas, osobní údaje budou až do jeho odvolání použity pro účely předem odsouhlasené. Osobní údaje budou také zpracovávány pro analytické a statistické účely a to po dobu 10 let.
 10. Poskytnutí osobních údajů je nutné k uzavření smlouvy, tzn pro získání marketingového balíčku a plnění této smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů nebo nesouhlas bude mít za následek, že nedojde k uzavření smlouvy. Poskytování údajů pro marketingové účely je dobrovolné.

§ 11

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách Projektu www.proverenaspolecnost.com a jsou platné až do jejich zrušení.
 2. Tyto Obchodní podmínky může interpretovat pouze Provozovatel.
 3. Stížnosti a žádosti související s uplatňováním Obchodních podmínek je nutné předkládat Provozovateli.
 4. Na záležitosti, které zde nejsou zahrnuty, se uplatňují příslušná ustanovení polského práva.
 5. Veškeré spory vyplývající z uplatňování těchto obchodních podmínek, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou předloženy místnímu příslušnému obecnému soudu Provozovatele.
 6. Koordinátorkou projektu je Adelina Sinc. Provozovatele je možné kontaktovat prostřednictvím elektronické e-mailové pošty cvnk@cvnk.cz nebo na registrační adrese.
 7. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou posuzována jako samostatná i oddělitelná a uznání jakéhokoliv z nich se bere za neplatné, tzn. nemají vliv na závaznost ostatních ustanovení.
 8. Veškeré změny těchto Obchodních podmínek mohou být provedeny formou usnesení Správní rady Provozovatele.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Projekt bez uvedení důvodů a bez možnosti požadovat náhradu nebo odškodnění.